عبدالصالح قربانی پور

مدرس متصدی آزمایشگاه تشخیص طبی

ماموریت و بیوگرافی

 آقای عبدالصالح قربانی پور متولد 1365 دارای مدرک لیسانس رشته زیست شناسی و سلولی مولکولی گرایش علوم میکروبیولوژی و مدرک فوق لیسانس روانشناسی گرایش عمومی می باشد

دوره های ارائه شده توسط این مدرس